Auction Service

ေလလံ၏ပါ၀င္မႈပံုစံအတိုင္းၾကိဳတင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳရပါမည္။ေလလံပါ၀င္မည့္သူအားလံုးေအာက္ပါအခ်က္အလက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္သက္ေသတည္ျပီးဖက္စ္(သို႔)အီးေမးလ္ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ေကာ္လံတြင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

– မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ၊ ဓါတ္ပံု ၊ လိပ္စာ အျပည့္အစံု

– (ဂ်ပန္ သို႔ ျမန္မာ) လူမ်ိဳး မဟုတ္သူမ်ား အတြက္ ပတ္စပို႔

ေလလံပြဲပါ၀င္ရန္အသစ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္အာမခံေငြတင္ရန္လိုအပ္သည္။အာမခံေၾကးမွာသိန္း(၅၀)က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။တန္ဖိုးေငြအားလံုးမွာဂ်ပန္ယန္း(သို႔)ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။

Coal Mining Service

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထူးဟန္သစ္ကုမၸဏီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွတခုျဖစ္ပါသည္။သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ရာတြင္ဟင္းလင္းပြင့္တူးေဖာ္ျခင္းနည္းစနစ္ႏွင့္ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မွဳပမာဏသည္စြမ္းအင္က႑ႏွင့္လ်ွပ္စစ္က႑တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳရန္အလြန္နည္းပါးသည့္ပမာဏျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္လိုအပ္သည့္စြမ္းအင္ပမာဏကိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။

Marble Mining Service

စက်င္ေက်ာက္သည္အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီးအမ်ားအားျဖင့္ကာဗြန္နိတ္ပံုေဆာင္တြင္းထြက္မ်ားျဖစ္သည့္ကယ္ဆိုဒ္(သို႔မဟုတ္)ဒိုလိုမိုက္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားကစက်င္ေက်ာက္ေ၀ါဟာရအားထံုးေက်ာက္အသြင္ေျပာင္းမႈအားရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္းေက်ာက္ထုသမားမ်ားကအသြင္ေျပာင္းမႈမရွိေသးသည့္ထံုးေက်ာက္မ်ားကိုလဲစက်င္ေက်ာက္ဟုသည္တြင္က်ယ္စြာေခၚဆိုအသံုးျပဳၾကပါသည္။စက်င္ေက်ာက္မ်ားကိုပန္းပုထုရန္ႏွင့္အေဆာက္အအံုသံုးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳ ၾကပါသည္။

Trading Service

1996 ခုႏွစ္မွစ၍    Glory Land ကုမၸဏီအေနျဖင့္   ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား      ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ႔ပါသည္။2005ခုႏွစ္တြင္ထူးဟန္သစ္ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတတ္ႏွင့္ထူးဟန္သစ္ဂ်ပန္ကုမၸဏီလီမိတက္ကိုတစ္ျပိဳင္တည္းထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Plantation Services

ထူးဟန္သစ္ကုမၸဏီ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ 2011ခုနွစ္တြင္ 307 မိုင္ တမာ မိတၱီလာ၀မ္းတြင္းျမိဳနယ္ ရန္ကုန္ မႏၱေလးအျမန္လမ္းမၾကီး တမာစိုက္ခင္း ဧက၅၀ကို စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။

Auto Services

ကၽြႏု္တို႔AuoSalesႏွင့္Servicesမွၾကိဳဆိုပါတယ္။ဂ်ပန္ကုမၸဏီနဲ႔တြဲျပီးအသစ္တဖန္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ Brand new /Usedကားမ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ကားအလွဆင္ျခင္းမ်ားကိုသင့္စိတ္တိုင္းက်၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါျပီ။ Brand new car,Used car,Partsႏွင့္ Car Fancy Decoration မ်ားရရွိပါျပီ။

မဂၤလာပါ

ထူးဟန္သစ္ကုမၸဏီသည္၁၉၉၆ခုႏွစ္GloryLandကုမၸဏီကိုအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားေသာကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီးႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေျခခံျပီးကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအထိစီးပြားေရးႏွင့္လူမွဳေနထိုင္မွဳသာယာစိုေျပေရးကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္ျပီးလူသားတိုင္း၏ဘ၀မ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာေအးခ်မ္းစိုေျပစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး မိတ္ေဆြ ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီမ်ား ကိုလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

CEO Message

  • ေငြေၾကးသည္လိုအပ္သည္။
  • အလုပ္လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။
  • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။
  • ေလးနက္စြာျပီးဆံုးသည္ထိစဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ရန္လိုအပ္သည္။
  • အသိ/သတိရွိရန္လိုအပ္သည္။
  • ဦးတည္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရန္လိုအပ္သည္။

Our Partners

[breaking_news_ticker]